За гуманизм, за демократию, за гражданское и национальное согласие!
Общественно-политическая газета
Газета «Вечерняя Одесса»
RSS

Политика

Що треба знати про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти

№25—26 (11265—11266) // 30 марта 2023 г.

У2022 році Державна служба якості освіти України розпочала акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти. Це нова процедура. Вона проводиться відповідно до Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1 липня 2021 року № 749.

Так для чого треба проводити акредитацію освітньо-професійних програм? Про це більш детально поговоримо з начальником управління Державної служби якості освіти в Одеській області Мариною МАЛІК.

— Закон України «Про фахову передвищу освіту», прийнятий у 2019 році, відкрив нові можливості для розвитку системи фахової передвищої освіти, зокрема, в частині забезпечення якості освіти, — розповідає Марина Малік. – Система забезпечення якості фахової передвищої освіти має такі складові: внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої освіти і систему зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти.

Під внутрішньою системою розуміється сукупність умов, процедур та заходів у закладі освіти, що забезпечують ефективність освітніх і управлінських процесів, які безпосередньо впливають на якість освітнього процесу з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави. Зовнішня система забезпечення якості освіти включає інструменти, процедури та заходи забезпечення і підвищення якості фахової передвищої освіти. Одним із інструментів системи зовнішнього забезпечення якості освіти є акредитація освітньо-професійних програм.

— Що передбачає акредитація освітньо-професійних програм та навіщо її проводити?

— Акредитація освітньо-професійних програм – це оцінювання освітньої програми на предмет її відповідності стандарту освіти, а також спроможності закладу освіти забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітньо-професійній програмі результатів навчання.

Метою акредитації є встановлення відповідності якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою вимогам та критеріям; допомога закладам освіти у визначенні сильних і слабких сторін, можливостей і загроз реалізації освітньо-професійної програми; надання усім зацікавленим сторонам інформації щодо якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою; посилення довіри до фахової передвищої освіти в Україні та сприяння інтеграції закладів освіти до Європейського освітнього простору.

Відповідно до Положення, здійснення процедури акредитації покладено на Державну службу якості освіти України.

— Як проходить акредитація освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти?

— Заклад фахової передвищої освіти, який бажає провести акредитацію освітньо-професійної програми у наступному навчальному році, подає протягом травня-липня заяву про свій намір. Служба до 1 серпня розміщує на офіційному веб-сайті графік прийняття заяв про акредитацію освітньо-професійних програм закладів освіти. Згідно з графіком здійснюється прийом заяв про акредитацію та документів, що підтверджують відповідність освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою вимогам та критеріям оцінювання якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Усі документи щодо проведення акредитації формуються в акредитаційну справу, яка ведеться в електронному вигляді. У межах однієї спеціальності може здійснюватися одночасна акредитація двох або більше освітньо-професійних програм.

Проведення акредитаційної експертизи організовується уповноваженою установою – Державною освітньою установою «Навчально-методичний центр з питань якості освіти». Методика акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, з одного боку, побудована на європейській моделі акредитації програм вищої школи, а з іншого – враховує власні, українські традиції.

Для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми формується експертна група у складі представника територіального органу Служби та двох експертів з числа фахівців, внесених до реєстру експертів Служби, один з яких призначається керівником групи.

Експертна група в дистанційному режимі ознайомлюється з акредитаційною справою та складає чек-лист питань (завдань), які необхідно проаналізувати з виїздом до закладу фахової передвищої освіти. З метою опрацювання чек-листа до закладу фахової передвищої освіти виїжджає член експертної групи з числа представників територіального органу Служби. Таким чином, особливістю проведення акредитаційної експертизи є робота експертної групи в очно-дистанційному форматі.

Після проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми експертна група складає звіт про результати акредитаційної експертизи.

Під час дії в Україні правового режиму воєнного стану заклади фахової передвищої освіти мають можливість пройти акредитацію освітньо-професійної програми за спрощеною процедурою. Постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2022 року № 338 «Деякі питання акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану» (із змінами) Службі тимчасово, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні, дозволено приймати рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти за заявою закладу освіти без проведення акредитаційної експертизи та без оплати її вартості.

— За якими критеріями проводиться оцінювання якості освітньо-професійної програми?

— Додатком до Положення визначено сім критеріїв, які дають можливість визначити рівень відповідності освітньо-професійної програми сучасним вимогам та очікуваним зацікавленими сторонами результатам підготовки. Кожен з семи критеріїв, в свою чергу, містить підкритерії, які детальніше розкривають зміст і структуру освітньої програми.

Перший критерій стосується структури та змісту освітньо-професійної програми, яка повинна мати цілі, що відповідають цілям та загальній стратегії закладу фахової передвищої освіти, враховувати вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності). Освітні компоненти, включені до освітньо-професійної програми, в сукупності мають давати можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.

Другий критерій детально розглядає питання організації прийому на навчання за освітньо-професійною програмою та визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти.

Третій критерій стосується організації освітнього процесу та передбачає наявність документації, яка регламентує діяльність закладу фахової передвищої освіти.

Наступний критерій стосується контрольних заходів, оцінювання програмних результатів навчання здобувачів освіти та академічної доброчесності.

П’ятий критерій розглядає кадрове забезпечення реалізації освітньої програми: наскільки рівень освіти та професійної кваліфікації викладачів відповідають вимогам законодавства; чи заохочує заклад освіти розвиток викладацької майстерності; чи залучаються роботодавці, професіонали-практики, експерти галузі до організації та реалізації освітнього процесу.

Шостий критерій стосується освітнього середовища та матеріальних ресурсів, зокрема забезпечення закладом фахової передвищої освіти безпечних умов для навчання, створення умов щодо реалізації прав на освіту для осіб з особливими освітніми потребами.

І, останній, сьомий критерій, містить питання внутрішнього забезпечення якості освітньо-професійної програми, а саме — дотримання процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійної програми за участю органів студентського самоврядування, роботодавців, реагування на виявлені недоліки в освітній діяльності. Цей критерій дозволяє дати відповідь на запитання: чи створена у закладі внутрішня система забезпечення якості освіти?

— Який орган приймає рішення про акредитацію освітньо-професійної програми?

— Для прийняття рішення про акредитацію освітньо-професійної програми Службою створена Акредитаційна комісія – дорадчий орган Державної служби якості освіти України. До складу Акредитаційної комісії входить 25 осіб, з яких 17 є представниками закладів вищої та фахової передвищої освіти. Строк повноважень Акредитаційної комісії складає три календарні роки. Головою Акредитаційної комісії є Голова Служби.

— Які рішення можуть бути ухвалені за результатами акредитаційної експертизи?

— За результатами проведення акредитаційної експертизи може бути ухвалене одне з таких рішень: про акредитацію освітньо-професійної програми, про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-професійної програми, про відмову в акредитації освітньо-професійної програми.

У разі ухвалення рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-професійної програми здійснюється постакредитаційний моніторинг.

У разі ухвалення рішення про відмову в акредитації заклад освіти може подати документи для акредитації цієї самої освітньо-професійної програми не раніше ніж за рік. Для цього експертна група зобов’язана підтвердити, що недоліки усунуто та скласти відповідний звіт.

Слід зауважити, що заклад освіти, який здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійною програмою, в акредитації якої відмовлено, має право, за наявності ліцензії з відповідної спеціальності, продовжувати освітню діяльність за даною освітньо-професійною програмою з видачею документа про здобуту фахову передвищу освіту, але без зазначення найменування органу акредитації, а в додатку до диплома фахового молодшого бакалавра буде відсутня інформація про акредитаційні сертифікати, рішення.

— Чи є вже досвід проведення акредитації освітньо-професійної програми у коледжах Одеської області?

— Так, протягом січня 2023 року вперше в Одеській області проводилась акредитація освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та інтернет-банкінг» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» у Відокремленому структурному підрозділі «Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету».

Для проведення акредитаційної експертизи було створено експертну групу, якою вивчено результати самооцінювання, інші документи та інформація, що стосується освітньо-професійної програми та освітньої діяльності коледжу за цією програмою.

Крім того, члени групи мали можливість поспілкуватися з викладачами та студентами щодо залучення стейкхолдерів, фахівців-практиків до організації та реалізації освітнього процесу за освітньо-професійною програмою, організації практичної підготовки студентів, навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми, форм організації освітнього процесу, процедури вибору вибіркових дисциплін, критеріїв оцінювання знань здобувачів освіти, поінформованості про принципи академічної доброчесності. Членом експертної групи, представником управління Державної служби якості освіти в Одеській області опрацьовано чек-лист питань безпосередньо у закладі освіти.

За результатами проведення акредитації, освітньо-професійну програму «Фінанси, банківська справа та інтернет-банкінг» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» у Відокремленому структурному підрозділі «Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету» визнано акредитованою.

Державна служба якості освіти України та її територіальні органи завжди відкриті до співпраці та підтримки закладів освіти.

Інтерв’ю вів Сергій ПЕНЯЄВКомментарии
Добавить

Добавить комментарий к статье

Ваше имя: * Электронный адрес: *
Сообщение: *

Нет комментариев
Поиск:
Новости
08/11/2023
Запрошуємо всіх передплатити наші видання на наступний рік, щоб отримувати цікаву та корисну інформацію...
12/06/2024
В Берлине прошла конференция по восстановлению Украины — Ukraine Recovery Conference. В ней принимал участие глава нашего государства Владимир Зеленский...
12/06/2024
Прогноз погоды в Одессе 14—19 июня
12/06/2024
В Хмельницком прошел открытый чемпионат Украины по легкой атлетике среди ветеранов...
12/06/2024
Столица принимала борцовский турнир VI Гимназиады Украины...
Все новостиАрхив номеров
июнь 2024:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


© 2004—2024 «Вечерняя Одесса»   |   Письмо в редакцию
Общественно-политическая региональная газета
Создана Борисом Федоровичем Деревянко 1 июля 1973 года
Использование материалов «Вечерней Одессы» разрешается при условии ссылки на «Вечернюю Одессу». Для Интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка на цитируемую статью. | 0.035