За гуманизм, за демократию, за гражданское и национальное согласие!
Общественно-политическая газета
Газета «Вечерняя Одесса»
RSS

Право и налоги

Стан iнтеграцiї та соцiальної адаптацiї внутрiшньо перемiщених осiб в Українi на прикладi дослiдження в Одеськiй областi

№32—33 (10587—10588) // 22 марта 2018 г.
Стан iнтеграцiї та соцiальної адаптацiї внутрiшньо перемiщених осiб в Українi на прикладi дослiдження в Одеськiй областi

Мiжнароднi стандарти iнтеграцiї внутрiшньо перемiщених осiб, соцiальна адаптацiя

Керiвнi принципи з питань внутрiшнього перемiщення, затвердженi вiдповiдною Резолюцiєю Комiсiї ООН з прав людини у 1998 роцi, покладають на державну владу основний обов’язок i вiдповiдальнiсть за створення умов, а також за надання засобiв, якi дозволять внутрiшньо перемiщеним особам (далi — ВПО) добровiльно, в безпечних умовах i з гiднiстю повернутися у свої будинки або мiсця постiйного проживання, або ж добровiльно переселитися в будь-яку iншу частину країни. Вiдповiднi органи влади мають докладати зусиль для полегшення реiнтеграцiї осiб, якi повернулися або переселилися 1 .

Керiвництва щодо довгострокових рiшень для ВПО Мiжвiдомчого постiйного комiтету ООН, якi були прийнятi пiзнiше, в 2009 роцi, зазначаючи, що на державну владу покладається обов’язок вжиття довгострокових рiшень щодо ВПО, розкривають саму концепцiю довгострокових рiшень. Довгострокове рiшення може вважатися досягнутим тодi, коли перемiщенi особи всерединi країни бiльше не потребують будь-якої допомоги або захисту, пов’язаних з їх перемiщенням 2 , i можуть користуватися своїми природнiми правами без дискримiнацiї у зв’язку з їх перемiщенням. Цей обов’язок держава має дотримати незалежно вiд того, коли закiнчився конфлiкт або якщо вiн досi є активним. Видiляють три форми довгострокового вирiшення проблем ВПО:

— локальна iнтеграцiя в мiсцях перемiщення (local integration at the place of displacement);

— iнтеграцiя в новому мiсцi проживання (integration in a new location);

— повернення до мiсця походження та реiнтеграцiя (return and reintegration).

Це три можливi шляхи переходу мiгранта вiд тимчасового вразливого стану в стан, коли потреби, викликанi його вимушеним перемiщенням, є в цiлому задоволенi. Вибiр цього шляху здiйснює не держава, а кожна людина з повагою до її свободи пересування, приватного та сiмейного життя, iз забороною дискримiнацiї та враховуючи її iншi права та свободи. Для забезпечення гiдного здiйснення такого вибору ВПО держава повинна створити належнi умови.

На вiдмiну вiд українського законодавства, згаданi мiжнароднi документи не мiстять положень щодо iнтеграцiї або соцiальної адаптацiї ВПО. Нацiональне законодавство України передбачає заходи, направленi на соцiальну адаптацiю ВПО, хоча й не мiстить самого визначення соцiальної адаптацiї. За визначенням кандидату соцiологiчних наук Iнституту економiки та прогнозування НАН України I. О. Тiтар адаптацiя — це процес, пiд час якого iндивiди прагнуть задовольнити свої потреби, переслiдують власнi цiлi та вiдповiдають вимогам нового суспiльства пiсля перемiщення. Вiн вважає, що з точки зору ресурсного пiдходу адаптацiя включає процес повернення втрачених ресурсiв або отримання нових як то: житла, iншого нерухомого та рухомого майна, комунальної iнфраструктури, ринку працi, дружнiх, сiмейних та iнших соцiальних зв’язкiв тощо. З точки зору соцiокультурного пiдходу поняття «адаптацiя» пов’язано з необхiднiстю пережити стрес вiд змiни мiсця проживання та забезпечити (пристосувати) свiй спосiб життя до нових умов 3 .

Законодавство щодо iнтеграцiї та соцiальної адаптацiї ВПО в Українi

Законом України «Про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб» гарантовано право на захист вiд примусового внутрiшнього перемiщення та примусового повернення на попереднє мiсце проживання, водночас передбачено право переселенця добровiльно повернутися на попереднє мiсце проживання в будь-який час 4 .

Зазначений закон також покладає на Кабiнет Мiнiстрiв України обов’язок затвердити комплекснi державнi цiльовi програми щодо пiдтримки та соцiальної адаптацiї внутрiшньо перемiщених осiб iз визначенням джерел та обсягiв фiнансування, а також контроль за їх виконанням. 16 грудня 2015 року Урядом України була затверджена Комплексна державна програма щодо пiдтримки, соцiальної адаптацiї та реiнтеграцiї громадян України, якi переселилися з тимчасово окупованої територiї України та районiв проведення антитерористичної операцiї в iншi регiони України, на перiод до 2017 року (далi — Комплексна програма 5 ). Серед цiлей Комплексної програми визначено сприяння iнтеграцiї та соцiальнiй адаптацiї ВПО за новим мiсцем проживання, а також створення сприятливих умов для добровiльного повернення на мiсця попереднього проживання.

Нацiональною стратегiєю у сферi прав людини 6 в роздiлi щодо захисту прав ВПО одним з очiкуваних результатiв також визначено реалiзацiю комплексних заходiв щодо пiдтримки та соцiальної адаптацiї ВПО, а План дiй до вказаної Стратегiї 7 визначив конкретнi заходи, направленi на досягнення цього очiкуваного результату.

20 квiтня 2017 року актом Уряду створене Мiнiстерство з питань тимчасово окупованих територiй та внутрiшньо перемiщених осiб, одним iз завдань якого є забезпечення формування i реалiзацiя державної полiтики з питань ВПО, сприяння реалiзацiї їх прав i свобод та створення умов для добровiльного повернення таких осiб до покинутого мiсця проживання (реiнтеграцiя) або iнтеграцiї за новим мiсцем проживання в Українi 8 . З метою єдиного державного облiку ВПО створена та з початку 2017 року функцiонує в усiх управлiннях соцiального захисту населення Єдина iнформацiйна база даних про внутрiшньо перемiщених осiб 9 .

Таким чином, в Державi загалом нормативно сформоване бачення необхiдностi прийняття та шляхiв запровадження довгострокових рiшень щодо ВПО. Проте благодiйна органiзацiя Благодiйний фонд «Право на захист» (далi — БФ «Право на захист») фiксує ряд негативних факторiв, якi перешкоджають їх реалiзацiї, таких, як:

продовження активних бойових дiй на Сходi України, що заважає ВПО повернутись додому;

в Державному бюджетi на 2016 i 2017 роки не були передбаченi кошти на виконання Комплексної програми, тому адекватна її iмплементацiя неможлива. Окрiм того, Комплексна програма розрахована до кiнця 2017 року, i розроблення iнших комплексних державних цiльових програм щодо пiдтримки та соцiальної адаптацiї ВПО наразi не почалось;


Єдина iнформацiйна база даних про ВПО використовується органами соцiального захисту виключно для облiку, але не спроможна надати точнi статистичнi данi про кiлькiсть ВПО з розбивкою на вiковi, статевi, iншi категорiї та не передбачає можливостi зiбрання статистичних даних про їх потреби 10 . За умов вiдсутностi даних про потреби сформувати перелiк потреб та розробити повноцiнну програму для задоволення цих потреб неможливо;

гарантiї захисту прав ВПО, встановленi Законом України «Про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб», систематично порушуються через прийняття Урядом та мiнiстерствами пiдзаконних актiв, якi є дискримiнацiйними, бо передбачають обмеження прав громадян України (ВПО) за мiсцем проживання (реєстрацiї). 11 Чималу роль у недотриманнi прав ВПО вiдiграє той факт, що у переважнiй бiльшостi регiонiв при плануваннi та прийняттi мiсцевих бюджетiв не враховуються потреби внутрiшньо перемiщених осiб. Регiональнi програми iнтеграцiї та соцiальної адаптацiї мають декларативний характер та не враховуються при плануваннi та прийняттi бюджетiв вiдповiдних регiонiв.

Частково наслiдки цих та iнших проблем можливо прослiдкувати безпосередньо в результатах нацiональних дослiджень, проведених в регiонах або в межах всiєї країни.

Стан iнтеграцiї та соцiальної адаптацiї ВПО в Українi та в Одеськiй областi

За оцiнками Центру монiторингу внутрiшнього перемiщення, протягом першого пiврiччя 2017 р. в Українi кiлькiсть внутрiшньо перемiщених осiб становила 1,65 мiльйону. Найбiльшi групи ВПО проживають у районах, наближених до зони конфлiкту на Сходi, особливо у районах Донецької та Луганської областей, якi знаходяться пiд контролем української влади, а також у Харкiвськiй областi та м. Київ. На територiях iнших регiонiв мешкає суттєво менша кiлькiсть ВПО. Згiдно з даними Державної служби з надзвичайних ситуацiй, у Одеськiй областi зареєстровано як ВПО орiєнтовно 42 тисячi осiб. Таким чином, Одеська область за кiлькiстю зареєстрованих ВПО посiдає сьоме мiсце.

У зв’язку тим, що ресурси були значно обмеженi, українська влада не мала можливостi повноцiнно пiдготуватись до навантаження, що було викликано занадто великою кiлькiстю ВПО, що вiдчулось в усiх сферах життя, а насамперед у соцiальнiй. Частину функцiй держави (у частинi надання послуг ВПО, контролю за дотриманням та забезпеченням їх прав та свобод) взяли на себе громадськi органiзацiї. Зi своєї сторони українська влада з осенi 2014 року почала процес розробки, прийняття та реалiзацiї нормативних актiв, що регулюють питання життєзабезпечення, дотримання прав та свобод внутрiшньо перемiщених осiб. Так, у жовтнi 2014 року був прийнятий закон «Про забезпечення прав та свобод внутрiшньо перемiщених осiб», прийнятi постанови, якi регулюють порядок облiку ВПО та умови надання адресної допомоги для оплати комунальних послуг. Поступово, починаючи з осенi 2014 р. по цей час, йде впорядкування нормативної бази з питань прав та свобод ВПО.


На жаль, вищевказанi процеси йдуть занадто повiльно, що не вiдповiдає вимогам часу та ситуацiї з продовженням активних воєнних дiй на Сходi України. У зв’язку з тим, що строки внесення необхiдних змiн до законодавства та впровадження у життя закладених до цих нормативних актiв змiн, якi, у свою чергу, мають реалiзовуватись з оглядом на бюджет як країни в цiлому, так i на бюджети регiонiв, займають чималий час, реалiзацiя програм, якi б могли прискорити соцiальну адаптацiю ВПО на новому мiстi проживання, затримується. Цей фактор, у свою чергу, негативно впливає на кiлькiсть осiб, якi вимушенi повертатись до основного мiсця проживання. Однак також слiд зазначити, що iснуючi данi про кiлькiсть осiб, якi бажають повернутись до попереднього мiсця проживання, можуть суттєво розходитись. Численнi опитування з цього питання, реалiзованi багатьма органiзацiями, дають рiзнi вiдсотки людей, якi бажають (планують) повернутись до попереднього мiсця проживання. Найбiльше проблем, з якими стикаються ВПО за новим мiсцем проживання, — це житловi проблеми, проблеми працевлаштування (якi, у свою чергу, пов’язанi з невiдповiднiстю навичок та попиту на вiдповiднi спецiальностi). Наприклад, дуже важко знайти роботу чи переквалiфiкуватись ВПО, якi за попереднiм мiсцем проживання були зайнятi у важкiй промисловостi та гiрськовидобувному секторi. Опинившись у сiльськогосподарських районах України, вони тривалий час не можуть працевлаштуватись за спецiальнiстю. Тi ж ВПО, якi працевлаштовуються на новому мiсцi проживання, опиняються у ситуацiї вимушеної конкуренцiї за робочi мiсця з мiсцевим населенням, що ускладнює соцiалiзацiю та провокує конфлiкти мiж ВПО та приймаючими громадами.

Визначення рiвня соцiальної адаптацiї та iнтеграцiї ВПО, вiдповiдно до Плану заходiв Комплексної програми, покладено на Нацiональну академiю наук України (далi — 5 НАН України). Пiд час аналiзу соцiологiчних дослiджень в Українi щодо проблем ВПО, проведених протягом 2015—2016 рокiв, науковцi Iнституту економiки та промисловостi НАН України визначили зокрема, що простежується iнерцiйнiсть системи державного управлiння, яка не здатна оперативно реагувати на упередження соцiальних ризикiв та мiнiмiзацiю негативних наслiдкiв для ВПО та приймаючих громад 12 .

У 2017 роцi був здiйснений монiторинг впровадження державних програм iнтеграцiї ВПО, за результатами якого зроблено висновок, що регiональнi (обласнi) програми у переважнiй бiльшостi областей щодо пiдтримки, соцiальної адаптацiї та реiнтеграцiї громадян України, якi переселилися з тимчасово окупованої територiї України та районiв проведення антитерористичної операцiї, не прийнятi, а там, де прийнятi, — не виконуються через брак коштiв та вiдсутнiсть бажання шукати новi шляхи вирiшення проблем. У висновках звiту монiторингу також вiдзначається, що чим менша чисельнiсть облiкованих ВПО в регiонi, тим менше уваги придiляється прийняттю регiональних програм соцiальної адаптацiї та реiнтеграцiї ВПО, i, вiдповiдно, вирiшенню цих проблем 13 .

Щодо впровадження регiональних програм в Одеськiй областi, то в кiнцi грудня 2015 року Одеська обласна рада затвердила обласну цiльову програму соцiальної пiдтримки населення на 2016—2017 роки «Захист i Турбота» 14 , учасниками якої визначено Одеську обласну раду, вiдповiднi пiдроздiли Одеської обласної державної адмiнiстрацiї, районнi державнi адмiнiстрацiї, виконкоми мiських, селищних, сiльських рад i передбачено кошти з обласного бюджету, районних та мiських бюджетiв. Першочергово програма передбачала: капiтальний ремонт житлових об’єктiв для тимчасового розмiщення ВПО за кошти в розмiрi 12 млн. грн., 6 млн. грн. з яких — на 2016 рiк, 6 млн. грн. — на 2017 рiк; вiдшкодування витрат, пов’язаних з тимчасовим проживанням ВПО з iнвалiднiстю 1-ї та 2-ї групи, їх дiтей та однiєї особи супроводу у санаторiях Одещини за кошти в розмiрi близько 25 млн. грн., 10 млн. грн. з яких — на 2016 рiк, 15 млн. грн. — на 2017 рiк.

Проте вже в серединi 2016 року програму «Захист i Турбота» прийняли в новiй редакцiї, яка виключила перший захiд щодо капiтального ремонту житлових примiщень для розмiщення ВПО зовсiм 15 , а розмiр фiнансування другого заходу щодо покриття витрат на проживання ВПО з iнвалiднiстю скоротила до 2 млн. грн. на рiк. Розмiр фiнансування останнього заходу в жовтнi 2016 року було пiдвищено до 3 млн. 339 тис. грн. на 2016 рiк 16 , однак наразi програма «Захист i Турбота» на 2016—2017 роки не передбачає фiнансування жодного заходу, направленого на iнтеграцiю або пiдтримку ВПО протягом 2017 рiку.

Таким чином, можна казати, що ефективнiсть програм залежить вiд декiлькох умов:

1. Наявнiсть фiнансування — програма має розроблятись на умовах повного фiнансування усiх закладених у нiй заходiв та можливостi додаткового фiнансування у разi виникнення додаткових витрат.

2. Реалiзацiї програм з урахуванням реальних показникiв (початкових умов та фiнальних результатiв у вiдсоткових (кiлькiсних)) показниках реалiзацiї кожного з роздiлiв програми.

3. Врахування усiх можливих ризикiв пiд час реалiзацiї заходiв, передбачених програмою, у тому числi й фiнансових.

У iншому випадку навiть програми, якi мають на метi забезпечення реалiзацiї усiх прав та свобод внутрiшньо перемiщених осiб на соцiальну адаптацiю та iнтеграцiю до приймаючої громади, матимуть декларативний характер та не вирiшуватимуть реальнi потреби внутрiшньо перемiщених осiб.

Станом на сьогоднiшнiй день за участю Департаменту соцiальної та сiмейної полiтики Одеської обласної державної адмiнiстрацiї, громадських органiзацiй, що займаються захистом прав ВПО, а також самих ВПО, розробляється нова програма (з планом дiй), яка спрямована на пiдтримку ВПО Одеської областi. Наразi вказана програма не готова для подачi на сесiю обласної ради. Але навiть якщо програма пройде сесiю i буде затверджена, немає гарантiй, що вона буде належним чином профiнансована в повнiй мiрi або хоча б частково 17 .


Слiд окремо вiдзначити, що Одеська область має негативний досвiд, що стосується тимчасового розмiщеннi ВПО з iнвалiднiстю. У серпнi — жовтнi 2016 року мали мiсце iнциденти, пов’язанi з фактичним виселенням 300 ВПО з iнвалiднiстю, якi ранiше були евакуйованi iз зони проведення АТО та розмiщенi у санаторiї «Куяльник» 18 , через борги санаторiю за проживання цих людей перед комунальними установами. Розробники Плану заходiв Комплексної програми передбачили для ВПО з iнвалiднiстю, розмiщених в санаторiях Одеської областi, окремий захiд: розроблення механiзму фiнансової пiдтримки проживання та харчування сiмей, у яких на утриманнi є особи з iнвалiднiстю, з тяжкими формами захворювання. Проте i цей захiд лишився невиконаним вiдповiдними центральними органами виконавчої влади 19 .

У березнi — квiтнi 2017 року БФ «Право на захист» дослiдила соцiальну адаптацiю та iнтеграцiю внутрiшньо перемiщених осiб в Одеськiй областi в рамках проекту «Безпека людини та конфлiкт в Українi: локальнi пiдходи i загальнонацiональнi масштаби», який реалiзується за пiдтримки Нiдерландської органiзацiї з наукових дослiджень (NWO-WOTRO). Виконавцями проекту є Лейденський унiверситет (Нiдерланди), Європейський центр Фонду Карнегi за мiжнародний мир (Брюссель, Бельгiя), Український iнститут публiчної полiтики (УIПП, Київ, Україна) та БФ «Право на захист».

За результатами дослiдження встановлено, що лише близько семи вiдсоткiв опитаних ВПО в Одеськiй областi вiрять, що зможуть повернутися до попереднього мiсця проживання протягом найближчого року. Близько половини з числа ВПО, якi вважають повернення до попереднього мiсця проживання можливим, головною умовою їхнього повернення вказали встановлення державною владою повного контролю над їхнiм населеним пунктом. Iншою частиною ВПО (20.5%) зазначено, що вони планують повернутися за умови закiнчення вiйськових дiй в їх населеному пунктi.

Показник ВПО, якi мають намiр повернутися до попереднього мiсця проживання, в рiзнi перiоди часу за результатами iнших регiональних та всеукраїнських дослiджень, проведених у 2016—2017 роках, коливається вiд 5% до близько однiєї третини ВПО 20 . 5% — протягом трьох найближчих мiсяцiв 21 , 92% ВПО не збираються повертатись протягом найближчих 6 мiсяцiв 22 . Одночасно опитування 2016 року по Українi ВПО, якi мають намiр повернутись, показало, що бiльшiсть з них бачать можливим це зробити за умови припинення вiйськових дiй в регiонi попереднього проживання 23 . Отже, питання повернення ВПО до попереднього мiсця проживання тiсно пов’язано з вiйськовим конфлiктом, який наразi продовжується на Сходi України, що пiдкреслює важливiсть миру для цiлей полiпшення гуманiтарної ситуацiї в Українi та довгострокових рiшень ВПО.

Бiльше половини переселенцiв, опитаних в Одеськiй областi, скорiше не задоволенi або не задоволенi в цiлому дiями мiсцевої влади щодо вирiшення їхнiх проблем. Результати дослiдження продемонстрували фактичну неможливiсть отримати земельну дiлянку пiд будiвництво, слабку допомогу органiв мiсцевої влади та державних органiв в пошуку роботи та забезпеченнi тимчасовим житлом ВПО, неможливiсть брати участь в мiсцевих виборах полiтично активних ВПО (бiльшiсть опитаних хотiли би брати участь).

В подiбному дослiдженнi, здiйсненому в межах країни, при опитуваннi безпосередньо експертiв, в тому числi чиновникiв, якi приймають рiшення щодо ВПО, бiльшiсть з них надали вiдповiдь, що тiльки частково мали можливiсть задовольнити потреби ВПО. Серед причин неможливостi задоволення всiх потреб ВПО експерти вказували нестачу фiнансових ресурсiв та вiдсутнiсть державної пiдтримки 24 . Порiвняна бiльшiсть опитаних експертiв в Одеськiй областi вважає, що мiсцева влада скорiше справляється з проблемами ВПО.

Показники дослiдження в Одеськiй областi сигналiзують про деякi непрацюючi гарантiї Закону України «Про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб», а саме: забезпечення виборчих прав ВПО, сприяння з надання ВПО кредитiв на придбання земельних дiлянок, придбання та будiвництво житла, набуття вiдповiдно до законодавства ВПО за мiсцем їх фактичного перебування прав на земельну дiлянку iз земель державної власностi; та невиконання заходiв Плану дiй Комплексної програми, наприклад: в частинi створення соцiального житлового фонду для надання в оренду, впровадження програм доступного житла для ВПО.

Незважаючи на це i на те, що опитанi ВПО мають погане фiнансове самопочуття, соцiальна адаптацiя все ж вiдбувається. Бiльшiсть опитаних ВПО в Одеськiй областi заявили, що звикли до життя на новому мiсцi, а на тому, що вони не змогли призвичаїтися у новiй громадi, наголосили менше третини респондентiв.

Iншi регiональнi дослiдження в цьому напрямку та дослiдження по Українi у 2016—2017 роках також демонструють, що бiльшiсть ВПО звикли до нового життя або принаймнi не вiдчувають себе «чужаками» в новому оточеннi 25 . Це свiдчить про те, що попри неможливiсть повного вiдновлення втрачених ресурсiв, ВПО пiсля перемiщення пiд впливом часу та обставин i за вiдсутностi належної пiдтримки з боку держави часткового адаптуються до нового життя.

Опитування в Одеськiй областi також показало, що ВПО розумiють соцiальну пiдтримку держави як постiйний обов’язок держави, породжений фактом їх перемiщення i того, що вони постраждали вiд конфлiкту; ВПО не готовi ще поки усвiдомлювати необхiднiсть самостiйного, хоч i з допомогою держави, iнтегрування в нову громаду, хоча поряд з цим бiльшiсть ВПО в Одеськiй областi висловлюють бажання брати участь у мiсцевих виборах i формувати мiсцеву владу, є тим чи iншим чином зайнятими, а працюючi позитивно оцiнюють нове мiсце роботи.

Водночас результати дослiдження показують, що анi персональне ставлення представникiв громад Одеської областi до ВПО, анi навпаки — ВПО до жителiв приймаючої громади не є перешкодою до локальної iнтеграцiї. Настрої в суспiльствi за належної пiдтримки з боку держави i мiсцевої влади можуть тiльки позитивно вплинути на локальну iнтеграцiю ВПО. На жаль, державна iнформацiйна пiдтримка ВПО в частинi недискримiнацiї в суспiльствi поки що також не реалiзована, незважаючи на те, що вiдповiдний захiд передбачено Планом дiй Нацiональної стратегiї у сферi прав людини.

Найбiльш важливими проблемами iнтеграцiї та соцiальної адаптацiї для ВПО в Українi лишаються вирiшення питання iз забезпеченням ВПО житлом, продовження i створення нових програм сприяння зайнятостi ВПО та забезпечення участi ВПО у мiсцевих виборах. Факторами, якi здатнi позитивно та, навпаки, негативно впливати на процес iнтеграцiї внутрiшньо перемiщених осiб, є продовження вiйськового конфлiкту в Донецькiй та Луганськiй областях України та вiдсутнiсть належного державного фiнансування для забезпечення гарантiй, передбачених Законом та державними програмами i стратегiями. Якiсть життя людей, що змушенi були переїхати внаслiдок вiйськових дiй на Сходi країни, їх вiдчуття захищеностi, пiдтримки з боку держави, зокрема в реалiзацiї своїх громадянських прав є дуже суттєвим важелем у процесi примирення.

Рекомендацiї БФ «Право на захист» органам влади центрального рiвня

Зважаючи на актуальнiсть вищезазначених проблем, правовi аналiтики БФ «Право на захист» рекомендують:

Уряду та Парламенту України: — доповнити та продовжити виконання «Комплексної державної програми щодо пiдтримки, соцiальної адаптацiї та реiнтеграцiї громадян України, якi переселилися з тимчасово окупованої територiї України та районiв проведення антитерористичної операцiї в iншi регiони України, на перiод до 2017 року», затвердженої вiдповiдною постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 16 грудня 2015 року № 1094, або прийняти нову державну програму з вiдповiдним Планом дiй з 2018 року, направлену на локальну iнтеграцiю та реiнтеграцiю внутрiшньо перемiщених осiб;

— передбачити в Державному бюджетi фiнансування заходiв Плану дiй вiдповiдної державної програми з 2018 року i до кiнця реалiзацiї вiдповiдної державної програми;

Уряду України, Нацiональному банку України, органам виконавчої влади та мiсцевого самоврядування, а також державним банкiвським установам реалiзувати положення статтi 17 Закону України «Про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб» в частинi забезпечення будiвництва та iнвестування у розвиток житлової iнфраструктури мiст та населених пунктiв; створення можливостей рефiнансування витрат з будiвництва або повернення вiдсоткiв за сплаченими кредитами певним категорiям ВПО;

Парламенту України вдосконалити можливiсть реалiзацiї полiтичних прав ВПО за мiсцем їх фактичного проживання: розглянути законопроект № 6240, зареєстрований у Верховнiй Радi України 27 березня 2017 року, пiдготовлений колом експертiв у сферi виборчих прав громадян.

Рекомендацiї БФ «Право на захист» мiсцевим органам влади в Одеськiй областi

Мiсцевим адмiнiстрацiям та органам мiсцевого самоврядування Одеської областi забезпечувати право ВПО на видiлення в установленому порядку земельних дiлянок для будiвництва житла;

Одеськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацiї:

— розробити та запровадити мiсцеву програму локальної iнтеграцiї та реiнтеграцiї внутрiшньо перемiщених осiб;

— розробити ефективний План дiй до вiдповiдної програми (застосувавши комплекснi iндикатори ефективностi, передбачивши iндикатори короткострокових та довгострокових результатiв програми, кiнцевого результату, що дозволить у процесi реалiзацiї програми та оцiнцi її ефективностi застосувати такi засоби оцiнювання, як формуюча оцiнка програми, оцiнка процесiв, оцiнка результатiв, та провести пiдсумкову оцiнку програми. При розробцi Плану дiй бажано уникати застосування «середнього» показника ефективностi, застосувавши натомiсть шкалу ефективностi та оцiнки вiд базових показникiв до очiкуваного результату);

— видiлити кошти з мiсцевого бюджету для реалiзацiї вiдповiдного Плану заходiв.


1 Доступнi за посиланням:

http://unhcr.org.ua/attachments/article/244/UN%20Guiding%20Principles%20on%20Internal%20Displacement.pdf, дата доступу 22 серпня 2017, принцип 28;

2 IASC Framework on Durable Solutions for Internally Displaced Persons, The Brookings Institution — University of Bern Project on Internal Displacement April 2010 / http://www.unhcr.org/50f94cd49.pdf

3 Тiтар I. О., канд. соцiол. наук, ДУ «Iнститут економiки та прогнозування НАН України», «Поняття та критерiї адаптацiї й iнтеграцiї внутрiшньо перемiщених осiб i умови скасування статусу переселенця», адреса доступу: http://www.ukr-socium.org.ua/Arhiv/Stati/US-4-2016/57-68.pdf, дата доступу 22 серпня 2017 року, С. 60, 61.

4 Адреса доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1706-18, дата доступу 22 серпня 2017 року

5 Адреса доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1094-2015-%D0%BF, дата доступу 22 серпня 2017 року

6 Затверджено вiдповiдним Указом Президента України вiд 25.08.2015 № 501/2015. Адреса доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/501/2015, дата доступу 2 серпня 2017 року

7 Затверджений вiдповiдним розпорядженням Уряду вiд 23 листопада 2015 р. № 1393-р. Адреса доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679, дата доступу 2 серпня 2017 року

8 Завдання МТОТ та повноваження визначенi Положенням про Мiнiстерство тимчасово окупованих територiй та ВПО, затвердженим вiдповiдною постановою Уряду вiд 8 червня 2016 року № 376, за посиланням http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/376-2016-%D0%BF/paran10#n10, дата доступу 22 серпня 2017 року

9 Мета ведення бази даних визначена Порядком створення, ведення та доступу до вiдомостей Єдиної iнформацiйної бази даних про внутрiшньо перемiщених осiб, затвердженим вiдповiдною постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 вересня 2016 року № 646: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/646-2016-%D0%BF, дата доступу: 22 серпня 2017 року

10 Бiльше про це у роздiлi «Облiк ВПО» спiльного звернення в рамках Унiверсального перiодичного огляду ООН за посиланням: http://vpl.com.ua/wp-content/uploads/2017/04/UPR_IDP_ukr.pdf, дата доступу 22 серпня 2017 року

11 Аналiз таких актiв проводився зокрема БФ «Право на захист», матерiали доступнi за посиланнями: http://vpl.com.ua/uk/news/p3102/, vpl.com.ua/uk/news/аналiз-змiн-до-порядку-взяття-на-облiк/, http://vpl.com.ua/uk/news/3326/, http://vpl.com.ua/uk/news/spilne-zvernennya-hromadskykh-orhanizatsiy-shchodo-proektu-zmin-do-postanovy-637/, дата доступу 22 серпня 2017 року

12 Внутрiшньо перемiщенi особи: вiд подолання перешкод до стратегiї успiху: монографiя / О. Ф. Новiкова, О. I. Амоша, В. П. Антонюк та iн.; НАН України, Iн-т економiки та пром-стi. — Київ, 2016. — С. 271-289.

13 Монiторинг впровадження державних програм iнтеграцiї ВПО, ЕТАП I, 2017, С. 47-48, адреса доступу: http://www.radnyk.org/uploads/7/6/6/5/76650087/zvit_monitoryng_www.pdf, дата доступу 22 серпня 2017 року

14 Рiшення Одеської обласної ради 21 грудня 2015 року № 35-VII, адреса доступу: http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/35-VII.pdf, дата доступу 22 серпня 2017 року

15 Рiшення Одеської обласної ради 26 травня 2016 року № 142-VII, адреса доступу: http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/142-VII.pdf, дата доступу 22 серпня 2017 року

16 Рiшення Одеської обласної ради 20 жовтня 2016 року № 233 — VII, адреса доступу: http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/233-VII.pdf, дата доступу 22 серпня 2017 року

17 За iнформацiєю громадської органiзацiї «Десяте Квiтня», проект «Правова допомога та монiторинг дотримання прав внутрiшньо перемiщених осiб»

18 Кластер з питань захисту, проблеми у сферi захисту за жовтень 2016 року, адреса доступу: http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Ukraine/2016-10-protection-cluster-factsheet-ua.pdf, дата доступу 22 серпня 2017 року

19 Звiт Мiнсоцполiтики про стан виконання у IV кварталi 2016 року заходiв, пункт 2.3, адреса доступу: http://www.msp.gov.ua/files/vpo/42016.doc, дата доступу 22 серпня 2017 року 7

20 За матерiалами вiдповiдних звiтiв: Звiт нацiональної системи монiторингу ситуацiї з внутрiшньо перемiщеними особами, Квiтень 2017 р. — С. 15, адреса доступу: http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_report_march_2017_ukr_new.pdf, дата доступу 22 серпня 2017 року

Inter-agency vulnerability assessment in luhansk and donetsk oblasts, November 2016, С. 19, адреса доступу: http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_ukr_report_inter_agency_vulnerability_assessment_november_2016.pdf, дата доступу 22 серпня 2017 року

Report on the results of the Ukrainian public opinion survey of the internally displaced persons and citizens of the hosting communities, 2016, — С. 15, адреса доступу: http://www.kiis.com.ua/materials/pr/20160111_Shpiker-report/KIIS%20survey%20for%20Internews111.pdf, дата доступу 22 серпня 2017 року;

National monitoring system of the situation with internally displaced persons, March — June 2016, Ukraine, — С. 21, адреса доступу: http://www.iom.org.ua/sites/default/files/iom_nms_cumulative_report_eng.pdf, дата доступу 22 серпня 2017 року;

Порiвняльний аналiз стану соцiально-економiчної адаптацiї переселенцiв у приймаючих громадах, / М. С. Фiляк, Ю. Ю. Завадовська // Науковий вiсник Ужгородського нацiонального унiверситету. Серiя : Мiжнароднi економiчнi вiдносини та свiтове господарство. — 2016. — Вип. 8(1). — С. 75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_8%281%29__19, дата доступу 22 серпня 2017 року;

Мiсця компактного проживання внутрiшньо перемiщених осiб у м.Києвi та Київськiй областi, 2016, С. 14,

адреса доступу: http://krymsos.com/files/3/2/3271584-report-ru.pdf, дата доступу 22 серпня 2017 року;

21 Звiт нацiональної системи монiторингу ситуацiї з внутрiшньо перемiщеними особами, Квiтень 2017 р. — С. 15, адреса доступу: http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_report_march_2017_ukr_new.pdf, дата доступу 22 серпня 2017 року

22 Inter-agency vulnerability assessment in luhansk and donetsk oblasts, November 2016, С. 19, адреса доступу: http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_ukr_report_inter_agency_vulnerability_assessment_november_2016.pdf, дата доступу 22 серпня 2017 року

23 Report on the results of the Ukrainian public opinion survey of the internally displaced persons and citizens of the hosting communities, 2016, — С. 16, адреса доступу: http://www.kiis.com.ua/materials/pr/20160111_Shpiker-report/KIIS%20survey%20for%20Internews111.pdf, дата доступу 22 серпня 2017 року

24 National monitoring system of the situation with internally displaced persons, March — June 2016, Ukraine, — С. 31, 23, адреса доступу: http://www.iom.org.ua/sites/default/files/iom_nms_cumulative_report_eng.pdf, дата доступу 22 серпня 2017 року

25 За матерiалами звiтiв:

Report on the results of the Ukrainian public opinion survey of the internally displaced persons and citizens of the hosting communities, 2016, — С. 9-10, адреса доступу: http://www.kiis.com.ua/materials/pr/20160111_Shpiker-report/KIIS%20survey%20for%20Internews111.pdf, дата доступу 22 серпня 2017 року

Звiт за результатами монiторингу мiсць компактного проживання внутрiшньо перемiщених осiб у Днiпропетровськiй, Донецькiй, Запорiзькiй, Луганськiй та Харкiвськiй областях, 2016, С. 9, адреса доступу: http://vpl.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/Звiт-за-результатами-монiторингу-МКП.pdf, дата доступу 22 серпня 2017 року;

Звiт нацiональної системи монiторингу ситуацiї з внутрiшньо перемiщеними особами, Квiтень 2017 р. — С. 18, адреса доступу: http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_report_march_2017_ukr_new.pdf, дата доступу 22 серпня 2017 року

Ксенiя Карагяур. Юрисконсульт БФ «Право на захист», Україна. Олена Виноградова. Юрисконсульт БФ «Право на захист», Україна. Анастасiя Бондаренко. Юрисконсульт БФ «Право на захист», Україна. Макс Бадер. Доцент з росiйських, євразiйських та мiжнародних дослiджень, Лейденський унiверситет, Нiдерланди.Комментарии
Добавить

Добавить комментарий к статье

Ваше имя: * Электронный адрес: *
Сообщение: *

Нет комментариев
Поиск:
Новости
08/11/2023
Запрошуємо всіх передплатити наші видання на наступний рік, щоб отримувати цікаву та корисну інформацію...
24/07/2024
На замовлення військових Одеса придбала й передала потужний евакуатор HOWO з колісною формулою 6x4...
24/07/2024
Гаряча фаза війни може закінчитися до кінця року. Таку гучну заяву зробив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для BBC...
24/07/2024
Черговий грант виграла громада Доброслава і стала учасником проєкту «Стійкі та інклюзивні громади в Україні» в рамках програми реінтеграції ветеранів від МОМ...
17/07/2024
В Одеській області посівні площі кавунів збільшилися на 108,7%, а посівні площі динь — на 111,1% порівняно з минулим роком, повідомив департамент аграрної політики та продовольства Одеської ОВА...
Все новостиАрхив номеров
июль 2024:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


© 2004—2024 «Вечерняя Одесса»   |   Письмо в редакцию
Общественно-политическая региональная газета
Создана Борисом Федоровичем Деревянко 1 июля 1973 года
Использование материалов «Вечерней Одессы» разрешается при условии ссылки на «Вечернюю Одессу». Для Интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка на цитируемую статью. | 0.068